Kredi Kartları Borçları Yasası


Kredi Kartları Borçları Yasası onaylandı ve kredi kartı borç sahipleri bu yasa ile borçlarını yapılandırabilecek. Teknik bir konu olduğu için direk alıntı yapmak istedim mevzu hakkına. Buyrun
Kredi Kartları Borçları Yasası hakkında herşey…


Cumhurbaşkanı, 5 kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi

ANKARA – Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5 kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Gül, 5 kanunu, Anayasanın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Cumhurbaşkanı Gül’ün onayladığı kanunlar şunlar:

-5911 sayılı “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”,

-5912 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”,

-5913 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”,

-5914 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında Ankara/Oran Diplomatik Sitede Arsa Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”

-5915 sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

Kanuna göre, sözleşmede belirtilen asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20’sinden aşağı olamayacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankasının olumlu görüşünü alarak, bu oranı yüzde 40’a kadar arttırabilecek ya da yüzde 20’ye kadar azaltabilecek, belirtilen sınırlar dahilinde bu oranı kart hamili grupları itibarıyla farklılaştırabilecek.

Kart sahibi, hesap özetinde yer alan asgari ödeme tutarını son ödeme tarihinde ödemezse, sözleşmede öngörülen gecikme faizi dışında bir yükümlülük altına sokulamayacak.

31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle, haklarında ihtar çekilenler, haklarında icra takibi başlatılanlar ve kredi kartı borcu bulunanlar, kanunun yayımı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde bankalara, bankaların avukatlarına, varlık yönetim şirketlerine veya temsilcilerine başvurmaları halinde, belirlenen esaslar dahilinde icra takibine konu olmuş takip, dava masraf ve harçlarını ve nispi kanuni vekalet ücretinin yüzde 25’ini de kabul edilen plan çerçevesinde ödeme hakkına sahip olacak.

Kart sahibine ödenmesi için ihtar çekilen veya hakkında icra takibi başlatılan kredi kartı ana para ve faiz borcu, kart sahibinin söz konusu tarih itibariyle kredi kartı ana para borcu ile bu hesaplarda sınıflandırılma tarihine kadar işletilmiş bulunan faiz borcu, 31 Mayıs 2009 tarihine kadar Merkez Bankasınca 3 aya kadar vadeli ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranı esas alınarak, ilan edilecek aylık endeks katsayısıyla çarpılarak ödeme planına esas borç tutarı hesaplanacak.

Bir defada ve taksitli ödemeler

Hesaplanan ödeme planına esas borç tutarı; başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bir defada ya da taksitle ödenirse herhangi bir ilave borç hesaplamasına gidilmeyecek.

Ödeme planına esas borcun vadeli olarak ödenmesi talep edilirse aylık eşit taksitler şeklinde ödenecek borç tutarı 6 aylık vade için 1,04; 12 aylık vade için 1,08; 24 aylık vade için 1,18; 36 aylık vade için 1,26 ile çarpılacak; hesaplanacak tutar ay sayısına bölünerek hesaplanacak. Vadeli ödemelerde ilk taksit peşin olarak ödenecek.

Kredi kartı borçlusunun başvurusu ve yapılan ödeme planı doğrultusunda, taksit tutarlarını ödemesi şartıyla, yapılmış işlemler saklı kalmak kaydıyla icra işlemleri duracak, İcra ve İflas Kanunu’nda belirtilen süreler işlemeyecek. Kredi kartı borçlusu bu ödeme planına karşı ancak plan doğrultusunda ödeme yapmak ve ödemelere devam etmek koşuluyla itiraz yoluna başvurabilecek.

Yeniden yapılandırılan borçlarda, borçlunun yapılandırma öncesi dönemde borca vaki itirazları ortadan kalkacak. Ödeme planı uyarınca son taksitin de vadesinde ödenmesi üzerine icra takibi sona erecek.

Altı aylık vade de dahil olmak üzere kabul edilen taksit planına göre 1 yıl içerisinde 3 taksitin ödenmemesi halinde, sağlanan haklar, ilgili kart çıkaran kuruluşça ya da varlık yönetim şirketince ortadan kaldırılabilecek ve belirtilen gecikme faizi üzerinden mevcut icra takip işlemlerine devam edilebilecek.

Bankaların kredi kartı alacaklarını temlik almış olan varlık yönetim şirketleri de kredi kartı borçlularının talebi halinde işlem yapmak zorunda olacak. Temlik alacaklıları da bu kapsamdaki alacaklarıyla ilgili olarak bankaların yararlandıkları harç muafiyetlerinden yararlanacak. Düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılmış ödemeleri geri isteme hakkı olmayacak.

Bankalar, müşterileriyle yapacakları sözleşme çerçevesinde kredi kartı kullanım ücreti talep edebilecek.

Öte yandan, 5914 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında Ankara/Oran Diplomatik Sitede Arsa Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” da yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

AYRICA

Tüketiciler Birliği, Ticaret Odaları ve banka İcra avukatları tarafından hazırlanan, “18 soruda kredi kartı borçları nasıl ödenir” rehberi!

1- Hangi borçlular bu maddeden yararlanabilecek?

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar;

a. Dönem sonu, yani 31 aralık gününe kadar borcunun ödenmesi İçin yazılı bir ihtar çekilmişolanlar

b. icra takibine uğramış olanlarc. ihtar olmaksızın, hesap özetinde belirtilen asgari tutan ödememiş olanlar

d. Hesap özetinde belirtilen asgari tutarı eksik ödeyenler

2- Zorunlu yazılı başvuru nereye yapılacak?

Kredi kartı borcunu yasa hükümlerinceödemek İsteyenler, yazılı taleplerini ilgili kredi kartını veren kuruluşa veya avukatına, güncel tebligat adreslerini de belirtmek suretiyle PTT yoluyla iadeli taahhütlü olarak veya noterden
gönderecekleri ihtarnameyle yapacak.

3- Talep ne zaman yapılacak?

Kredi kartı borcunu yasa hükümlerince ödemek İsteyenler, yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra) 60 gün içinde yazılı talepte bulunacak.

4- Bankaya dilekçeyi elden götürmek yeterli mi?

Hayır! Bankaya mutlaka, önceki maddedeki yöntemlerle dilekçe verilmeli. Yani PTT veya noterden bir ‘alındı’ belgesi almadan elden teslimin hukuki değeri yok.

5- Talep dilekçesini verince iş biter mi peki?

Hayır! Banka size cevap vermeyebilir! Bu durumda mutlaka 60 gün içinde ödeme hesabınızı yapıp ilk taksiti ödemek zorundasınız, ödeyeceğiniz taksit tutarını hesaplamak içinse Tüketiciler Bİrliğİ’ne başvurup, bu konu için hazırlanan kartmatik programını kullanabilirsiniz. Tüketiciler Birliği buyasa hazırlanırken katkıda bulunankurumdan biri ve konuyla ilgili kartmağdurlarına hizmet vermek için altyapı hazırlıklarını tamamladı.

6- Ödemeleri nereye yapacağını?

Taksit ödemeleri ilgili kredi kartını veren kuruluşun şubelerine veya PTT aracılığıyla ve hangi kart borcunun kaçıncı
taksiti olduğu belirtilerek yapılacak,

7- Avukat ücreti ve dava masrafı ödeyecek miyim?

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar haklarında icra takibi yapılmış borçlular, icra dairesine başvurarak dava ve icra takip masrafı ve harcıyla avukatlık ücretini hesaplattıracak; 18 eşit taksitte, bir önceki maddede belirtilen yöntemle
ayrıca ödeyecek.

8- Yararlanma talebime rağmen icra takibi yapılabilir mi?

Yasadan önce İcra takibi başlatılmışsa taleple birlikte icra işlemleri durur. Borç yapılandırması düzenli ödenirse dosya kapanır. Ama icra masrafı ve avukatlık ücreti ödenecek. Yasadan sonra ilk 60 günde talebin yapılması durumundaysa kesinlikle icra takibi ve masraf eklenemez.

9- Haczedilen mallarımı geri alabilir miyim?

icra takibi başlamış ve mallarınız hazedilmişse talepte bulunmanız, sözleşmeyi imzalamanız ve ilk taksitin ödenmesi durumunda haczedilen mallar iade edilecek.

10- Maaşımdaki baciz devam edecek mi?

icra takibi başlamış ve maaşa haciz konmuşsa icra dairesine başvuruda bulunarak ve yasada öngörülen şekilde yapılmış ödeme planı belgesinin bir sureti ibraz edilerek maaş üzerindeki haczin kaldırılması talep edilmeli.

11- İcra dosyasının ödediğim miktarına da faiz eklenecek mi?

Hayır! Eğer ödemeye kanundan önce başlamışsanız, icra takibindeki borcunuza mahsuben ödediğiniz veya bankaya ya da avukata verdiğiniz miktar hesabınızdan düşülerek, kalan paraya faiz eklenecek.

12- Faiz hangi rakama eklenecek?

Kredi kartıyla yaptığınız harcama ve banka kartıyla ATM’den çektiğiniz nakit para miktarının, hiç faiz işletilmemiş ‘anapara’ kısmına yüzde 18 faiz eklenecek.

13- “60” gün içinde başvuru yapılmazsa ne olur?

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde başvuru yapılmazsa, tüketici bu maddeden yararlanma hakkını kaybedecek. Merkez Bankası’nın belirleyeceği yeni faiz oranlarıyla, yine 18 taksitte ödemek mümkün olacak. Ama bu faiz oranının yüzde 60’a kadar çıkabileceği konuşuluyor.

14- Adli süreçte olan tüketiciler ne yapmalı?

Kredi kart borcu nedeniyle hakkında icra takibi yapılan, icra takibi kesinleşen veya itiraz nedeniyle kesinleşmeyen, malvarlığı haczedilen, itirazın iptali davası aşamasında bulunan, mal beyanında bulunmamaktan dolayı hapis cezası alan, kısaca borcu nedeniyle adli süreçte bulunan tüketicilerin yasa metnine göre yapması gereken şu: Kural olarak kredi veren bankaya ulaştırmaları gereken ve ihtiyaten de bankaya gönderdikleri dilekçenin bir suretini de en son muhatap oldukları adli makama da (icra dairesi, asliye ticaret mahkemesi, icra tetkik mercii) ulaştırmaları gerekiyor.

15- Banka başvuruyu kabul etmezse, reddederse veya sessiz kalırsa ne olacak?

Tüketicinin anılan madde hükmünden yararlanma isteğini belirten başvurusu, yaptığı ilk taksit ödemesi banka tarafından reddedilir veya görmezden gelinirse, tüketici bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesi’ne (yoksa aynı sıfatla Asliye Hukuk veya Asliye Ticaret mahkemelerine) dilekçeyle başvurarak dava açmalıdır. Bu dava için tüketici herhangi bir dava masrafı ve harç
ödemeyecek.

16- Yasanın yürürlüğe girmesinden önce tamamen Ödenmiş bulunan kredi kart borçlan için geri ödeme talep edilebilir mi?

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce temerrüde düşmüş ve daha sonra tamamen ödenmiş kredi kart borçlan için ödenen kısımların İadesini İstemek yasal olarak mümkün değil.

17- Borçlu ödemekle yükümlü olduğu paranın ilk taksitini takip eden herhangi bir taksitini geciktirirse ne olacak?
Taksitlerden herhangi birini vadesinde ödememesi halinde, yeni yasayla borçluya tanınan bütün haklar ortadan kalkar. Bu durumda Merkez Bankası’nın ilan edeceği gecikme faizi üzerinden icra takip işlemlerine devam edilir.

18- Borçlu yasadan yararlanmak için nasıl bir dilekçe yazacak?

Yasadan yararlanmak için ilk müracaat dilekçelerinin nasıl yazılacağını Tüketiciler Birliği’nin internet sitesindeki örneğe bakarak ya da bizzat başvurarak Öğrenebilirsiniz. (www.tuketiciler.org. Tel: 0212 567 97 44)

Benzer Yazılar

Yazar:
Önceki Yazılar Sonraki Yazılar

Yorumlar

  • hasan
  • 07/07/2009
  Cevapla

  bence bu yasa nın faydalı olabilecegini zannetmiyorum.halkımız inanınki durumları içler acısı çok işsiz var her nekadar iyileştirme olsada bu yasanın fayda etmeyecegini adım gibi biliyorum bana göre bütün kredi kart magdurlarının borçlarına bir çizgi çekmeliler ve kredi kart magdurlarına bir daha kredi vermesinler buda onlara iyi bir ders olur.ilgililere….arz ederim.

  • muttalip kalemköy
  • 08/07/2009
  Cevapla

  bana ödeme ihtarı 01 06 2009 tarihinde çekilmiş yasadan faydalanacakmıyım

   • yıldız
   • 09/07/2009
   Cevapla

   benim mallarım 1 yıl önce hacz edildi borcumun çoğunu ödedim şimdi yeni yasayla ilk taksidi ödedikten sonra mallarımı alabilirmiyim

  • yusuf
  • 10/07/2009
  Cevapla

  @yıldız hanım bildiğim kadarıyla bu bankanın insiyatifinde bankanızla yasa onaylandıktan sonra görüşürseniz detaylı bir bilgi alabilirsiniz…

  • yusuf
  • 10/07/2009
  Cevapla

  @muttalip bey yazıda da belirtildiği gibi “31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle, haklarında ihtar çekilenler, haklarında icra takibi başlatılanlar ve kredi kartı borcu bulunanlar” yasadan faydalanabilirler…

  • yusuf
  • 10/07/2009
  Cevapla

  @hasan bey bu yasalar temerrüt faiz oranın düşürülmesi bakımından çok faydalı… tabi ki kalıcı bir çözüm değil ama en azından borçluların ödeyebileceği bir program ortaya çıkarsa problemler ortadan kalkar

  • hüseyin haki kaya
  • 12/07/2009
  Cevapla

  iyi günler beni kredikartı borcum var ben kartlarımı 2ay 2karta sonraki 2ay dier katlara ödemenin asgarisini yapıyor ve geri cekiyorum suanda hiç birini ödeyemiyorum cok zor durumdayım neyapmam gerekiyor yadımcı olursanız çok bahtiyar kalacağım teşekkürler…..

  • zafer
  • 01/08/2009
  Cevapla

  öncelikle bilgileriniz için teşekkürler benim anapara 1233 tl 2006 yılından gelen borcumdan dolayı bankanın avukıatına kasım 2008 de 1000 tl ödeme yaptım daha sonra 3000 tl daha yatırmam istendi o miktarı tedarik etmeye çalışırken maaşıma haciz konuldu ve yaklaşık 6 aydır maaşımdan120 tl aylık kesinti yapılmakta baorcumu hangi rakam üzerinden yapılanadırmam gerekiyor ödediğim miktar mahsup edşilirmi

  • etem
  • 29/01/2010
  Cevapla

  SAYIN HOCAM

  Vakıfbank gelibolu şubesinde kredi kartı ile ilgili 2009 çıkan yeni yasadan yararlanmak için7/9/2009 Tarihinde talepte bulundum. Bankada çıkan ödeme planı peşin 22.695tl, 36 ay vadeli 28.813tl olarak gözüktü. ( Yeni çıkan yasada ‘dava ve avukatlık ücretlerinin yüzde 25 ödenmek şartıyla temerrüde düştüğü tarihteki anaparayı yasaya göre düzenlenmiş olan katsayı ile çarpıp çıkan rakam borçlu olarak ödemeniz gereken limittir’ diyor.) bana hesaplarkan avukatlık ücretinin yüzde 25 olarak hesaplamadılar. kredikartımın limiti 7500 TL bunun 6000tl ile 7000tl arasını kullanmıştım. (bana gelen icra kadı alttaki gibidir) TEBLIGAT TARİHİ 09/07/2007 9.310 tl asıl alacak 7.301 tl işlemiş faiz 1.011 tl masraf 365 tl bsmv 1 ————————- 17.987 tl toplam alacak diyor yeni çıkan yasa takip ettiğim kadarıyla işlemiş faize degil yani 3 ay kredikartını arkası arkasına ödemedigin 3 ay lık faize anapara diyor.buna gore yapılandırdıgımla bankala benim hesabım arasında fark cıkıyor . buyüzden bankanını 36 ay olarak cıkarmış oldugu 28.813 tl ye itiraz ediyorum Fakat bu itirazıma vakıf bank genelmüdürlükten 5 aydır yanıt gelmedi 5 aydır 800 tl taksit olarakta ödüyorum. SAYGILARIMLA

  1. Güzel ve faydalı bilgiler adına ben sayfamdan sizleri izlemeye devam edeceğim gerçekten hepsi birbirnden yararlı yorumlar ve harika bir makale

  • ramazan
  • 16/01/2011
  Cevapla

  benim iş bankasından 2008 yılında 900ila1000 tl arasında bir kredi kartı borcum vardı askere gittim ödeyemedim faizin dondurulmasını istedim askerlik nedeni ile yapmadılıar. askerden geldim yapılandırma için bankaya gittim 2010 tarihinde ama borcun hepsini ödemem gerektiğini sölediler borcum şimdi 3000 tl cıvarında olmuş. çok uğraştım ama illa hepsini ödeyeceksin dediler. bende ödemiyorum dedim. şimdi süreç nasıl işleyecek öyle dedikten sonra 5 aydır bankadan hiçbir ses yok arada bir arıyorlar ödemeyeceğimi sölüyorum kapatıyorum

 1. Cevapla

  Bu fırsattan faydalanamamış arkadaşlar, lütfen dinleyin;

  http://www.kredikartiborcuodemeleri.com kredi kartı borcu ödeme, taksitlendirme ve danışmanlık hizmetiyle Türkiye’de hakları türlü şekillerde gasp edilen, mantıken hülle olarak tanımladığımız durumlar çerçevesinde mağdur edilen halkın, en azından kredi kartı borçlarına çözüm getirerek sektörde emin adımlarla ilerlemektedir.

  • emin öztürk
  • 12/04/2011
  Cevapla

  kredi kartımın asgarisini şu an ödeyemez hale geldim önceden bankaya (finansbank) gerekli telefonla başvuruda bulundum ve borcumun yapılandırılmasını istedim. şu ana kadar hiç sıkıntı yaşamadım tüm ödemelerimi zamanında yaptım başvurum kabul görmedi daha önceden bu bankadan defalarca kredi kullanıp hiç probleme düşmememe rağmen
  şimdi bu ayın asgarisinide böylece ödeyemedim şimdi ne yapmalıyım

 2. hayırlı akşamlar ben bir kredi kartı maduruyum yani benim üzerimden nasıl kart çıkıyor anlamış değilimyapıkredi bankasından şu an bir kredi kartı borcu olduğunu brlirten bir ödeme emri var kullanmadığım bir karta nasıl ödeme yapayım benim imzam olmadan nasıl kart veriyorlar anlamış değilim ben çalışmıyorum ev hanımıyım ve 2 bin tele borcum varmış ilgili makamlara çıktım ama istediğim bilgiyi alamadım ne yapmam lazım bankayı mahkemeyemi vereyim almadığım ve harcamadığım bir kartı ödeyemem bana yardımcı olmanızı istiyorum saygılarımla bilgilendirirseniz sevinirim irtibat telefonum 05418857413 lütfenbilgi için ararsanız sevinirim

  • admin
  • 07/07/2011
  Cevapla

  @hüseyin haki kaya hüseyin bey merhaba kart borçlarınız için yapılandırma isteyebilir takside böldürebilirsiniz…tabi ki bir çok banka bunu takibe düştükten sonra yapıyor…bunun için bankanıza başvurun.. Allah yardımcınız olsun

  • admin
  • 07/07/2011
  Cevapla

  @zafer toplam borç üzerinden mahsuplaşma yapılır.. temerrüt + anapara

  • admin
  • 07/07/2011
  Cevapla

  @etem bey alternatif dağıtım kanallarını başvurup talebinizi tekrarlayın veya şube müdürüyle tekrar görüşün…

  • admin
  • 07/07/2011
  Cevapla

  @ramazan ramazan bey bankanızla görüşüp yapılandırma talep edin aksi takdirde her geçen gün temerrüt faizi işler.. bu işlerin şakası yoktur…uzlaşmayı deneyin..

  • admin
  • 07/07/2011
  Cevapla

  @emin öztürk emin bey bankaların yapılandırmayı kabul etmemesi ilginç gerçekten… belki takipten yapılandırmayı bahsetmişlerdir… bankanızla yeniden görüşün ve uzlaşmayı deneyin.. Allah yardımcınız olsun

  • admin
  • 07/07/2011
  Cevapla

  @emine sirek polat emine hanım merhaba..mutlaka bankaya uğrayın imza sirkülerinizi karşılaştırın.. yanlış bi durum varsa hukuki yola başvurunn

 3. Cevapla

  merhabalar. 1400 tl lik kredi kartı borcumu 8.2009 tarihinde 36 aylık yapılandırma yaptım. 2 yılı aşkın bir zamandır ödemelerimi düzenli olarak yapıyorum fakat 2 aydır borcumla avukatın ilgilendiğini icraya verildiğimi öğrendim. bankayla ve iş bankasıyla görüştüm. yanlışlık olduğunu dilekçeyle düzeltileceğini söylediler fakat herhangi bir gelişme olmadı. ne yapmalıyım ?

  • çetin
  • 07/02/2012
  Cevapla

  mrb.mesajıma cevap verırsenız sevınırım.2005 yılında öğrencıyken kk kulandım.en son 150 tl odedım ve kapatımı dusunuyordum.2009 gbı okul bıtı bu esnada askere gıtım geldım.2010 da bır mesaj geldı kredı kartı borcundan dolayı yasal işlem başlatılmış dıye.bır yanlışlık olduğunu dusunerek gelen numaradan avukatı aradım benı bankaya yonlendırdı.herhangı bır kredı kartı borcum yada kulandığım bır karta yok zaten.gıtığım banka subesı 2005 te kı kartan kalan bakıyenın olduğunu ve 2005 ten 2010 kadar faızı işlenmış ve 735 tl olmuş.2005 ten 2010 kadar benım bundan habrım hıç olmaqdı ve bana bıldırılmedı.bankadakıler avukatla goruşmem gerektını soledıler arayıp durumu ızah etım.avukat bankayla goruseceğinı ve bana doneceğinı soyledı ama bıdaha aramadılar kaç kez aradım sekreterler not alıp noneceklerını soledılersede arayan olmadı.bugun bır mesaj gelmış bana borcunuz ltb varlık a.ş devredılmıştr dıye. bu neyın nesı ve napmalıyım

 4. Cevapla

  gardaş benim 36 adet kredi kartım var….ele güzel ki yiyirem yiyirem bitmir.ektrelerde gelmir nasıl edeceyiğ bi yardımcı olursan allah senden çok mersi….kart aidatı nedir ki… o dediğin şey yiyilir mi….kebab gibi bişe mi ….hangi banka verirse gidip yiyem ele acam kiiii..

  en kısa surede cevaplarsan allah senden çok mersi..

  rumuz:kredi kartlı çılgın türk

  • admin
  • 30/04/2012
  Cevapla

  @neydirsen zift ye 🙂

 5. Cevapla

  Yazınız Çok guzel emeklerinize sağlıl..çok güzel bildilendirmişsiniz… Bende kredi kartı borcu olan arkdaşlarımıza yardımcı olmak istiyorum ödeyemeyen arkdaşlar sitemi ziyaret edebilir…
  http://www.kredikartiborclari.com
  http://www.hementaksit.com

  • sakine
  • 27/05/2012
  Cevapla

  benim şuan 3 kartımda haciz kararı var avukatlar sürekli arıyor ama hepsi parayı tek seferde ödememi ve artı olarak avukatlık masrafını istiyor bu yasadan nasıl yararlanabilirim nasıl taksitlendirebilirim faizleri ödemeden sadece ana parayı ödeyebilirmiyim bu konular hakkında hiç bir bilgim yok bir yol gösterirseniz çok sevinirim…

 6. Bu Faydalı bilgiler için çok tşk ederiz..genelde bende bu konular ile ilgilenıyorum fakat benım bile bilmediğim okadar çok konu varki işte böyle araştıra araştıra öğrenmeye çalışıyorum. bu verdiğiniz bilgiler gerçekten hepimiz için çok faydalı bilgiler…ve aslında kredi kartları çok önemli bir konudur.

 7. Bilgiler İçin teşekürler

 8. Tesekürler bilgiler için

  • karakiz61
  • 17/07/2012
  Cevapla

  çetin kardeşimizin yazısını okudum..hemen hemen problemımız aynı.benımde acil yardıma ıhtıyacım var.girişimvarlık adında bir mesaj2007 de kapattığım kredı kartıma ait borcum olduğunu belırtmış…ne yapmalıyım..yardımcı olursanız çok makbule geçer..

  • nazım
  • 28/07/2012
  Cevapla

  benim bankalara borcumu ödeme imkanım yok evimi zor gecin diriyorum ve eşyalarımı götürdüler sosyal yaşantımı zorlaştırdılar coçuk larımın piskolojisinide etkiledi ayrıca özürlü 14 yaşın da kızım var cok etkilendi yeniyasa cıktı eşyalarımı geri ala bilirmiyim yeni yasa der ken eşya kaldırılmayacak diyor lar ve bu işin sonu ne olacak

  • nazım
  • 28/07/2012
  Cevapla

  acil cevap

  • admin
  • 02/08/2012
  Cevapla

  nazım bey konuyu banka avukatıyla görüşmniz yerinde olacaktır…

 9. Kredi kartları ihmale gelmeyen ve her zaman göz önünde bulundurulması gereken bir konu. Çünkü askıya alındığın da veya ihmal edildiğin de gerçekten kötü sonuçlar getirebilecek bir konu. gerçi Kredi Kartı Borcu Taksitlendirme imkanları olsa da günümüz de yine de dikkat etmek zorundayız diyorum… ve bu güzel bilgilendirici yazıyı yani yasayı hazırlayan arkadaşlarımıza da teşekür ederim…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0 paylaşım